puhdas vesi ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vaikuttaa maailman vesistöihin. Lämpenevä ilmasto on riski veden laadulle, sillä lämpötilan vaihtelu vaikuttaa muun muassa veden happitasoon, sekoittumiseen sekä eliöiden kasvuun.

LUT tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia jäätikön sulamiseen ja veden laatuun Himalajalla. Vesinäytteitä otetaan Tiibetin ylängön vesistöistä, joihin virtaa sulamisvesiä jäätiköltä. Tiibetin ylängön joet kuljettavat vettä noin kahdelle miljardille ihmiselle. Tästä syystä alueen tutkiminen on tärkeää.

Vesinäytteiden ja järvisedimenttien tutkiminen antaa tietoa ympäristössä ja ilmastossa tapahtuvista muutoksista. Mittaustietoja käytetään edistämään kestävää vedenkäyttöä.

Tutkimus tuottaa tietoa kehitysmaille ilmastonmuutoksesta, luo monitieteistä osaamista ja tutkimusympäristöjä kehitysmaihin ja synnyttää uusia tutkimuksellisia yhteistyöverkostoja Suomen ja kehitysmaiden välillä.

Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme

Puhtaan veden saanti on ihmiskunnan kohtalonkysymys. Todennäköistä on, että maailmanlaajuiset vesikriisit yleistyvät. Tulevaisuudessa taistellaan puhtaasta vedestä ja erityisesti vesivarannoista.

LUT:ssa tehdään vedenkulutukseen ja juomaveteen liittyvää tutkimusta, jolla pyritään ratkaisemaan vesikriisien tuottamia haasteita. Tutkimukset tähtäävät veden kulutuksen vähentämiseen, puhtaan juomaveden tuottamiseen ja jätevesien ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Tutkimuksen läpileikkaavana teemana on nanoteknologia.

Nanoteknologialla tutkitaan uusien, nanorakenteisten ja -kokoisten valokatalyyttien käyttöä myrkyllisten orgaanisten yhdisteiden poistoon vedestä yhdessä joko näkyvän tai UV-valon kanssa. Menetelmä mahdollistaa esimerkiksi juomaveden ja yhdyskuntajätevesien energiatehokkaamman puhdistuksen.

Nanoteknologiaan perustuvat vedenkäsittelymenetelmät voivat olla tulevaisuuden ratkaisu puhtaan veden riittävyyden takaamiseksi. Niillä voidaan saavuttaa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä erinomainen puhdistustulos. Nanoteknologiaa vedenkäsittelyssä voidaan hyödyntää katalyyttisessä vedenpuhdistamisessa, adsorptiossa, vesianalytiikassa ja sähkökemiallisissa menetelmissä.