verkko

Yrittäjyyden ymmärtäminen ja valaiseminen eri näkökulmista on hyvinvointimme kannalta erittäin tärkeää. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työnantajia Euroopassa. Niiden avulla syntyy yli 60 prosenttia työpaikoista. Samalla yrittäjyys kiinnostaa turhan harvoja.

Globaalit haasteet, kuten kasvava eriarvoistuminen, rajalliset resurssit, ruoka- ja juomapula, talousahdinko, ilmastokriisi, yhteiskunnan ikääntyminen ja radikalisoituminen, köyhyys ja julkisen terveydenhuollon ahdinko, ovat yhteiskunnallisia ongelmia. Mutta samalla ne luovat mahdollisuuksia niitä ratkaisemaan pyrkiville yrityksille.

Bisneksessä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset arvot sekä ihmiskeskeisyys ovat nousseet valokeilaan. Edelläkävijäyritykset pyrkivät ensisijaisesti kestävän arvon tavoitteluun ja jaetun sosiaalisen ja kulttuurisen arvon maksimoimiseen. Tämä tapahtuu usein avoimien toimintamallien ja yrityksen rajat ylittävän yhteistyön avulla. Uuden aallon yritykset ovat usein hybridejä, jotka hämärtävät yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin rajoja.

Uusia yrittäjyyttä auttavia keinoja

Akateemisen tutkimuksen ja opetuksen kasvava kiinnostus yhteiskunnallista ja kestävää yrittäjyyttä kohtaan on yhteiskunnan muutoksen myötä perusteltua. LUT:ssa on muun muassa selvitetty, miten yrittäjämäinen orientaatio vaikuttaa yrityksen kasvuun, kannattavuuteen, riskeihin sekä siihen, miten yritykset ovat käytännössä kokeneet talouskriisin. Tulosten mukaan yrittäjämäisellä orientaatiolla on positiivinen vaikutus yrityksen pitkän aikavälin kasvuun. Mitä innovatiivisempi ja ennakoivampi toimintatapa yrittäjällä on, sitä paremmin hän selviää esimerkiksi lamasta.

LUT:ssa on myös kehitetty Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™. Se on kuudessa vuodessa herättänyt maailmanlaajuista kiinnostusta tutkimuksen ja kehittämisen työkaluna. Mittaristo on kokeilussa 23 Euroopan maassa ja talousjärjestö OECD on pyytänyt konsultointia yrittäjyyskasvatuksen arvioinnista. LUT:n kauppatieteilijät tutkivat jatkossa myös sitä, miten multimedian avulla voitaisiin edistää ja tukea yrittäjyyttä ja yritysten kansainvälistymistä.