alytehdas

Ilmastonmuutos, kaupunkien ilman laadun heikkeneminen ja uhka ruuantuotannon riittävyydestä ovat esimerkkejä ympäristöhaasteista, jotka voimistuvat edelleen väestömäärän kasvun, elintason nousun ja kaupunkeihin muuton myötä. Nykyisten tuotantotapojen muokkaaminen kestävämpään suuntaan on keskeisessä roolissa tässä muutoksessa.

Markkinoiden vapautuminen on mahdollistanut tuoteketjujen vaiheiden sijoittamista alueille jossa tuotanto on halvempaa, mutta toisaalta ympäristönsuojelua ja sosiaalista kehitystä säätelevä lainsäädäntö alikehittynyttä. Tästä syystä kestävän kehityksen vastuiden ulottaminen koskemaan koko tuoteketjua on yhä tärkeämpää.

Tuotantotapojen kestävyyden osoittamisessa koko elinkaaren kattavat tarkastelut ovat välttämättömyys. Elinkaariarviointia laajennetaan tutkimustiedon avulla paitsi ympäristövaikutuksien, myös sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten integrointiin. Nykytilan parantamisessa ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista pelkästään kehittää nykymenetelmiä, vaan kääntää katseita radikaaleihin tuotannon uudistuksiin.

Panostus sinne missä vaikutus on suurin

LUT:ssa elinkaariarviointia hyödyntävä tutkimus painottuu erityisesti energiantuotannon, veden käytön ja resurssitehokkuuden kestävyyttä edistäviin aiheisiin. Tuotamme tietoa esimerkiksi energiantuotannon raaka-ainevalintoja, vaihtoehtoisia tuotantotekniikoita ja tuotannon sijoittumista koskeviin kysymyksiin.

Tutkimme muun muassa vesi- ja hiilijalanjäljen laskennan avulla missä tiettyä hyödykettä on tarkoituksenmukaisinta valmistaa, tai mistä raaka-aineesta liikennepolttoainetta kannattaisi tuottaa. Kokonaiskuormituksen vähentäminen koko tuotteen elinkaaren tai polttoaineketjun ajalta on lähtökohtaisesti aina keskeisin tavoiteltava asia. Olennaista on myös pystyä osoittamaan missä saavutettavat hyödyt ovat merkittävimpiä, jotta resurssien taloudellinen kohdentaminen on optimoitavissa.

Kestävyyden kannalta olennaisia opintosisältöjä, esimerkiksi resurssitehokkaista tuotantoteknologioista ja puhdistustekniikoista, on tarjolla useissa LUT:n koulutusohjelmissa. Näitä yhdistelemällä on sekä globaalia että paikallista kestävää kehitystä parhaiten edistävät ratkaisut löydettävissä.

Erityisesti ympäristötekniikassa kasvatamme osaajia, jotka pystyvät systeemianalyysin kautta tuottamaan laajempia ratkaisuja kestävyyshaasteisiin kuin yksittäisten insinööriongelmien tarkastelu mahdollistaisi. Sustainability -sivuaine puolestaan tarjoaa LUT:n muiden koulutusohjelmien opiskelijoille omaa pääainetta tukevaa osaamista kestävyysajattelusta.