Kestävä kaivannaisteollisuus

Kaivosteollisuudessa metallien kysyntä kasvaa etenkin Aasian maiden talouskasvun myötä. Mutta köyhempien malmioiden hyödyntäminen edellyttää teknologioiden kehittymistä. Samaan aikaan jätettä syntyy enemmän, energiankulutus kasvaa ja kemikaalien käyttö todennäköisesti lisääntyy.

LUT:ssa tutkitaan miten kaivannaisteollisuus voi hyödyntää häviäviä luonnonvaroja ja miten se tehdään mahdollisimman vähällä energiankulutuksella ja ympäristöystävällisesti.

Tavoitteena on kehittää uusia teknisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja kaivosteollisuuden ympäristökuormituksen vähentämiseksi. LUT myös kehittää kaivosteollisuuden rikastusprosesseissa syntyvien jätteiden käsittelyä ja hyötykäyttöä. Tavoitteena on sekä vähentää jätteiden määrää että parantaa jätevirroista saatavaa lisäarvoa.

Kaivosteollisuuden jätevedet puhtaiksi

Tällä hetkellä kaivosteollisuuden prosessi- ja jätevedet käsitellään niin, että käsitelty aines jaetaan kahteen osaan: toinen päästetään luontoon sellaisenaan ja toinen käsitellään.

LUT:n tutkimus tähtää toisenlaiseen ajatteluun. Tavoitteena on tehostaa kaivosvesien hallintaa paikan päällä ja hyödyntää eroteltujen ainesosien uudelleenkäyttöä. Jätevedet pyritään käsittelemään jo kaivoksessa, ja vesiin sitoutunut maalämpö käyttämään lämmityksessä tai kaivosvesien puhdistuksessa.

LUT:ssa tutkitaan myös erityyppisten kiintoainepartikkeleiden sopivuutta haitallisten aineiden poistamiseen kaivosteollisuuden jätevesistä. Malmien louhinnassa syntyvät happamat jäämät aiheuttavat yhden suurimmista ympäristöongelmista vesistöille. Nykymenetelmät haitallisten aineiden poistamiseen kaivosten jätevesistä ovat usein kalliita tai tehottomia. LUT etsii sopivia materiaaleja haitta-aineiden tehokkaaseen poistoon.

Tehokkaammilla sensoreilla, merkkiainetekniikoilla ja asiantuntijaverkostoilla LUT pyrkii hallitsemaan kaivosten vesivirtoja paremmin. Kaivosvesistä erotellaan kehittyneillä menetelmillä erityisesti puolimetallit ja/tai anionit ja hyödynnetään esimerkiksi lannoitteiden valmistuksessa.