spring sunset

Uusklassisen taloustieteen maailmankuva ja sen rationalistinen ihmiskuva on viime vuosikymmeninä kyseenalaistettu lukemattomien eri alojen tutkimusten kautta. Tämän kehityksen seurauksena yritykset ovat ymmärtäneet, etteivät ne koskaan voi luoda vain taloudellista arvoa, vaan toiminnan tuloksena syntyy muutakin, kuten sosiaalista ja kulttuurista arvoa.

Maailmanlaajuiset sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset ongelmat ovat niin isoja, että myös yritysten odotetaan toimivan yhteiskuntavastuullisesti. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tämän kehityksen myötä nousseet keskeisiksi tutkimusteemoiksi liiketaloustieteissä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat, mitkä tekijät muokkaavat tulevaisuutta ja millaiset strategiat ja toimintatavat mahdollistavat kestävän arvonluonnin tulevaisuudessa.

On saatava lisäymmärrystä myös kuluttajien roolista ja odotuksista ja siitä, mitä he odottavat yrityksiltä vastuullisuuden suhteen. Muutos kohti vihreämpää taloutta on LUT:n tutkimusten mukaan haastava erityisesti suurille, perinteikkäille yrityksille, kuten metsä- ja energiateollisuuden toimijoille, joiden toimitusketjuja globalisaatio monimutkaistaa.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat nouseva ilmiö

Jokainen yritys haluaa olla yhteiskuntavastuullinen. Mutta päätään Suomessakin nostavien, niin sanottujen yhteiskunnallisten yritysten missio menee vielä pitemmälle: ne haluavat ensisijaisesti ratkoa bisneksellään yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Tavoitteena voi olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistäminen, teollisuuden jätteiden hyötykäytön lisääminen, itsemääräämisoikeutta kunnioittavan hoivan takaaminen vanhuksille tai kyläyhteisön omavaraisuuden kasvattaminen.

Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät ison osan liiketoimintansa voitosta yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. LUT:n tutkimusten perusteella niiden taloudellinen riskinottokyky on kuitenkin hyvä, samalla kun yritysten yhteiskunnallinen tavoite ohjaa voimakkaasti niiden toimintaa. Kyseessä on siis arvopohjainen liiketoimintamalli, ja sen tutkiminen ja tunnetuksi tekeminen tuo valinnanmahdollisuuksia niin kuluttajille, yrittäjille kuin työntekijöillekin.